Poniżej znajduje się kilka punktów Regulaminu, pełny regulamin można obejrzeć pod linkiem Regulamin_De_Oro

* Tekst regulaminu podlega ochronie na podstawie Ustawy o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych, oraz przepisów chroniących własność przemysłową i intelektualną. Tym samym nie mogą one być reprodukowane w żadnej postaci i żadnymi metodami. Kopiowanie publikacji, dystrybucja jest zabroniona.

 

Udział w Tango Maraton De Oro w Krakowie jest możliwy tylko dla zarejestrowanych uczestników. Nie ma możliwości zakupu biletów przy wejściu. Rejestracja na maraton może odbywać się w parze lub solo. Aby dokonać rejestracji na Wydarzenie, należy wypełnić Formularz kontaktowy .
W ciągu kilku dni (maksymalnie 14-stu) otrzymasz wiadomość e-mail z informacją czy jesteś na liście uczestników, czy na liście rezerwowej.
Rejestracji na Wydarzenie może dokonać osoba, która ukończyła 18 lat.
Rejestracje są imienne, a dane Uczestników zostaną zweryfikowane w dniu wydarzenia.
Cena obejmuje udział w Wydarzeniu, bufet (woda, kawa, herbata, zimne przekąski) oraz gorące posiłki – szegółowe informacje dostępne są w Harmonogramie.
W przypadku braku zapłaty wymaganej opłaty w terminie i przy braku kontaktu ze strony Uczestnika, mimo wyznaczenia mu dodatkowego terminu do zapłaty, Organizatorowi przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej Umowy.
Wypadki losowe po stronie Uczestnika takie jak choroba czy zobowiązania zawodowe nie stanowią podstawy zwrotu ceny.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie siły wyższej, a w szczególności mogących powstać blokad granic i portów lotniczych, spowodowanych stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się ze szczegółowymi regulacjami dotyczącymi wjazdu na teren kraju oraz zasad poruszania się na jego obszarze, zaniechanie po stronie Uczestnika nie stanowi podstawy do zwrotu ceny.
Uczestnik zobowiązany jest do podania danych oznaczonych jako wymagane. Dane podawane przez Uczestnika powinny być aktualne i zgodne z prawdą. Za skutki podania nieprawdziwych danych przez Uczestnika, pełną odpowiedzialność ponosi wyłącznie on sam.
Liczba Uczestników jest ograniczona. W przypadku braku dostępności miejsc na Wydarzenie ze względu na przekroczenie limitu osób lub z innych przyczyn związanych z organizacją Wydarzenia, jak np. dysproporcja między zapisaną liczbą kobiet i mężczyzn, Uczestnik zamiast potwierdzenia dostępności miejsca na Wydarzenie otrzyma wiadomość e-mail z informacją, że został umieszczony na liście rezerwowej. W przypadku, gdy lista rezerwowa osób oczekujących na rejestrację jest dłuższa niż limit osób mogących uczestniczyć w Wydarzeniu, Uczestnik zostanie poinformowany o niezakwalifikowaniu do udziału w Wydarzeniu.

Uczestnik jest zobowiązany do zapłaty odpowiedniej kwoty w określonym w wiadomości e-mail terminie, przed rozpoczęciem Wydarzenia, nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail

W przypadku złożenia oświadczenia o chęci udziału w Wydarzeniu w parze, a uiszczeniu zapłaty wyłącznie za jedną z zadeklarowanych osób, Organizator ma prawo odmówić uczestnictwa w Wydarzeniu obu zgłoszonym osobom, mimo uiszczenia opłaty przez jedną z nich. Uiszczona opłata za uczestnictwo w Wydarzeniu zostanie zwrócona na wskazany rachunek bankowy, w terminie 14 dni.

Rezygnacja z Wydarzenia możliwa jest tylko poprzez zmianę osoby Uczestnika, po zgłoszeniu takiego wniosku do Organizatora. Zmianę osoby Uczestnika można dokonywać maksymalnie do 7 dni przed terminem Wydarzenia. We wniosku o zmianę Uczestnik zobowiązany jest podać swoje pełne dane tj. imię i nazwisko, mail, telefon kontaktowy oraz numer rezerwacji. Nowego Uczestnika wybiera Organizator, zmiany indywidualne, dokonane przez Uczestnika samodzielnie, nie będą skuteczne. Po dokonaniu zmiany Uczestnika przez Organizatora, Uczestnik, który wnioskował o zmianę otrzyma zwrot uiszczonych opłat.

Wstęp na Wydarzenie przysługuje tylko osobie posiadającej opaskę, stanowiącą gwarancję wstępu na Wydarzenie, w czasie jego trwania. Opaska powinna być nieuszkodzona oraz umocowana na ręku. W przypadku  uszkodzenia opaski, należy niezwłocznie udać się do Organizatora, który wyda duplikat opaski na  podstawie zgodności dowodu tożsamości lub paszportu oraz danych z listy uczestników.  Organizator ostrzega, że okazanie przez Uczestnika nieautentycznej/przerobionej opaski, skutkować  będzie odmową wstępu na Wydarzenie.

Organizator nie oferuje ubezpieczenia Uczestnikowi podczas udziału w Wydarzeniu – zalecane jest wykupienie ubezpieczenia we własnym zakresie – oraz nie pokrywa kosztów zakwaterowania, przejazdu i innych kosztów uczestnictwa w Wydarzeniu.

Organizator nie odpowiada za mienie pozostawione przez Uczestnika bez nadzoru i/lub odpowiedniego zabezpieczenia w trakcie udziału w Wydarzeniu, chociaż Organizator stara się zapewniać Uczestnikom jak największy poziom bezpieczeństwa.

Uczestnik biorący udział w Wydarzeniu jest zobowiązany są do przestrzegania ogólnopolskich przepisów sanitarnych oraz stosować się do poleceń Organizatora, jak również do zachowania czystości i poszanowania mienia Organizatora oraz stosowania Regulaminu. Do udziału w Wydarzeniu jest uprawniony wyłącznie Uczestnik, który według swojej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, nie przebywa na kwarantannie, ani też nie przebywa pod nadzorem epidemiologicznym.

W wyjątkowych przypadkach, gdy organizacja Wydarzenia jest niemożliwa lub znacznie utrudniona Organizator ma prawo do odwołania Wydarzenia. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Uczestnik otrzyma zwrot kosztów rejestracji na Wydarzenie, pomniejszonych o ewentualną prowizję dostawcy płatności online, o której wysokości Organizator poinformuje Uczestnika ww. wiadomości.
W wyjątkowych przypadkach Organizator ma również prawo do wprowadzenia zmiany w programie Wydarzenia, jak też do zmiany miejsca odbywania się Wydarzenia, zmiany instruktorów prowadzących Wydarzenie oraz zmiany terminu Wydarzenia, czy też podwyższenia ceny Wydarzenia

 

Lista uczestników zostanie zamknięta 5 listopada 2021 r. (7 dni przed rozpoczęciem wydarzenia). Po tej dacie nie będzie możliwości przeniesienia swojego udziału na inną osobę z listy rezerwowej.

POLITYKA PRYWATNOŚCI DLA KRAKOW VINYL TANGO MARATHON DE ORO

W świetle art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) ustalone zostały następujące elementy:
Poniżej znajduje się kilka punktów Polityki Prywatności , pełną  wersję  można obejrzeć pod linkiem MDO_POLITYKA_PRYWATNOŚCI

  • Administratorem Państwa danych osobowych jest Nazarii Mikhalyk, prowadzący jednoosobowo działalność gospodarczą pod nazwą SmArt Agency Nazarii Mikhalyk, ul. Nowy Świat 22/4, 00-373 Warszawa, NIP: 5252714345, tel +48732912616, e-mail maratondeoro@gmail.com.
  • przetwarzamy takie dane jak: nazwisko i imiona, adres e-mail, telefon, adres zamieszkania i kod pocztowy, wiek, aktywność względem korzystania z poszczególnych usług. Podstawą prawną stanowi tu art. 6 ust. 1 lit. b RODO, pozwalający przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.
  • W celach związanych z działaniami podejmowanymi w zakresie przeciwdziałania pandemii koronawirusa (COVID-19) i zagwarantowania bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Administratora Danych Osobowych przetwarzamy takie dane jak:a) informacje o stanie zdrowie tj. w szczególności informacje o ewentualnych objawach chorobowych. Podstawą prawną jest tu art. 9 ust. 2 lit. i RODO zezwalający na gromadzenie takich danych ze względu na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego w zakresie ochrony przed zakażeniami.
    b) informacje o ostatnich miejscach pobytu (w szczególności w rejonach podwyższonego ryzyka). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. pozwalający przetwarzać dane dla prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest zagwarantowanie bezpieczeństwa i ochrona przed zakażeniami oraz art. 6 ust. 1 lit. d RODO tj. pozwalający przetwarzać dane, kiedy ich przetwarzanie jest niezbędne dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej,